Finansiärer & Partners

Kulturarvsinkubatorns finansiärer och partners

Riksantikvarieämbetets uppdrag är att bevara, använda och utveckla kulturarvet så att de nationella kulturmiljömålen uppnås. Vår vision är att alla tänker i tid. Målet är en samhällsutveckling som ser till dagens behov, utan att riskera kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Läs mer om RiksantikvarieämbetetScience Park Gotland arbetar inom flera områden för att stötta hållbar tillväxt på Gotland. Framförallt i företagsinkubatorn där du kan få hjälp och stöd med kompetens och finansiella resurser för att utveckla din affärsidé på ett strukturerat sätt.

Läs mer om Science Park Gotland


Uppsala universitet är Sveriges och Nordens första universitet – grundat 1477 – och rankas som ett av världens 100 främsta. I projektet Kulturarvsinkubatorn deltar Institutionen för speldesign, informatik och media samt Konstvetenskap.

Läs mer om Uppsala universitet


Region Gotland är bland annat ansvarig för regionens utveckling inom näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige.

Läs mer om Region Gotland


Tillväxtverket har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram.

Läs mer om Tillväxtverket


Tillväxtverket har regeringens uppdrag att förvalta och fördela pengar ur Europeiska regionala utvecklingsfonden med syftet att stödja projekt som arbetar för tillväxt och sysselsättning.

Läs mer om Eruf