caleb-woods-353319-unsplash

Om Kai - Kulturarvsinkubatorn

Riksantikvarieämbetet driver projekt Kulturarvsinkubator med medel från Tillväxtverket med stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Riksantikvarieämbetet är projektägare och med oss i projektet har vi Uppsala universitet Campus Gotland med institutionerna för Speldesign, Informatik och Media samt konstvetenskap, liksom Science Park Gotland.

Det övergripande målet med att etablera en nationell kulturarvsinkubator på Gotland är att främja innovation och teknisk utveckling samt ökat entreprenörskap och företagande inom kulturarvsområdet inriktat på digitala tjänster och produkter.

Projektet pågår i tre år, 2018 – 2021.

Vad är en kulturarvsinkubator?

En inkubator är en metod för att stödja utvecklingen av entreprenörer, affärsidéer och innovationer. 

Inkubatorn har till uppgift att erbjuda stöd, affärsrådgivning och nätverk för att underlätta kontakterna med företaget/entreprenören och, i det här fallet, kulturarvsområdet.  

Kulturarvsinkubatorns syfte och uppdrag

Riksantikvarieämbetet har som ett av sina uppdrag att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Men också att öka förståelsen för hur kulturarv kan användas i samhället. Genom Kulturarvsinkubatorn skapas en gynnsam grogrund som vidgar möjligheterna för kulturarvsföretagande. På så sätt kan vi påverka floran av, och bredda möjligheterna för, tjänster och produkter inom kulturarvsområdet. Detta kan i sin tur bidra till både hållbarhet och tillgänglighet för kulturarvet i sig, men också för samhällsutvecklingen i stort.

Nya framgångsrika produkter och tjänster som på ett innovativt sätt använder sig av den potential som kulturarv har är en stor vinst för alla. Det bidrar till att vårt gemensamma kulturarv sprids, används och utvecklas.