Kulturarvsinkubatorn

caleb-woods-353319-unsplash

Om KAI – Kulturarvsinkubatorn

Riksantikvarieämbetet driver projekt Kulturarvsinkubator med medel från Tillväxtverket med stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Riksantikvarieämbetet är projektägare och med oss i projektet har vi Uppsala universitet Campus Gotland med institutionerna för Speldesign, Informatik och Media samt konstvetenskap, liksom Science Park Gotland.

Det övergripande målet med att etablera en nationell kulturarvsinkubator på Gotland är att främja innovation och teknisk utveckling samt ökat entreprenörskap och företagande inom kulturarvsområdet inriktat på digitala tjänster och produkter.

Projektet pågår i tre år, 2018 – 2021.

Vad är en inkubator?

En inkubator är en metod för att stödja utvecklingen av entreprenörer, affärsidéer och innovationer. 

Inkubatorn har till uppgift att erbjuda stöd, affärsrådgivning och nätverk för att underlätta kontakterna med företaget/entreprenören och, i det här fallet, kulturarvsområdet.  

Kulturarvsinkubatorns syfte och uppdrag

Riksantikvarieämbetet har som ett av sina uppdrag att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Men också att öka förståelsen för hur kulturarv kan användas i samhället. Genom Kulturarvsinkubatorn skapas en gynnsam grogrund som vidgar möjligheterna för kulturarvsföretagande. På så sätt kan vi påverka floran av, och bredda möjligheterna för, tjänster och produkter inom kulturarvsområdet. Detta kan i sin tur bidra till både hållbarhet och tillgänglighet för kulturarvet i sig, men också för samhällsutvecklingen i stort.

Nya framgångsrika produkter och tjänster som på ett innovativt sätt använder sig av den potential som kulturarv har är en stor vinst för alla. Det bidrar till att vårt gemensamma kulturarv sprids, används och utvecklas.

Kulturarvsinkubator – för vem?

Kulturarvsinkubatorns program erbjuder stöd till företag vars idéer och koncept, vara eller tjänst, innebär en lösning på kända problem och/eller en ökad användning, spridning och tillgängliggörande av kulturarv. En så kallad Problem To Solution Fit inom kulturarvsarbetet. Programmet kan tillhandahålla stöd för att utveckla en vara eller tjänst så att den blir affärsmässigt hållbar; Product to Market Fit.

Företagen kan vara helt nystartade och drivas av, en eller gärna ett team av, personer med affärsidéer som utgår från och värnar om kulturarvet och som helt eller delvis saknar tidigare erfarenhet av kulturarvsarbete, företagande och entreprenörskap. 

Kulturarvsinkubatorn riktar sig också till arkiv, bibliotek, museer och kulturmiljöområdet. Liksom till forskare och studenter inom till exempel IT-utveckling, digital kommunikation, digitalisering och speldesign. Det vill säga personer som har ett stort intresse av att gemensamt finna lösningar på olika behov och ser möjligheter.

Kulturarvsinkubatorns kontaktnät kan hjälpa till att hitta samarbeten mellan arkiv, bibliotek, museer och kulturmiljöområdet och företagen.

Läs mer om Kulturarvsinkubatorns program för företag och hur du gör en ansökan.

Kulturarvet som affärsmöjlighet

Just Gotland har en unik position med sin kombination av både stor specialisering inom kulturarvsområdet och goda förutsättningar för företagande inom området. Här finns ett brett utbud av forskning, utbildning och statliga aktörer med kulturarvet som utgångspunkt. 

Men kulturarvet är också en, hittills, ganska outnyttjad möjlighet och resurs inom andra relaterade branscher. Det kan ge mervärde inom en stor mängd produkter, tjänster och upplevelser. Kulturarvet är en stark drivkraft för tillväxt och utveckling i Sverige såväl som internationellt.